Bilaga till fiskelagen

I bilagan till fiskelagen finns regler som bara gäller vissa delar av landet och som är en skärpning av lagtexten för en del av reglerna som finns i fiskelagen.

OBSERVERA! Vissa av bestämmelserna i bilagan skärps ytterligare i olika förordningar och föreskrifter som reglerar fisket inom och i anslutning till allmänt vatten.

Syftet med olika fiskebegränsning som framgår av Fiskelagens bilaga är främst att minska fisketrycket från allmänheten vid fritidsfiske inom enskilt vatten. Vilka regler som gäller i fiskelagens bilaga framgår av nedanstående länk.

 Bilaga till Fiskelagen

 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2016-11-28)