Regler med anledning av risk att sprida kräftpest mm

(Omskrivna regler från Förordning SFS 1994-1716)

Det är förbjudet

  1. att utan föregående desinfektering använda redskap för kräftfiske i ett vatten om redskapet tidigare använts för fiske i ett annat vatten
  2. att förvara eller kasta kräftor eller delar av kräftor i annat vatten än det där de fångats, och
  3. att i ett vatten rengöra eller kasta emballage i vilket kräftor från ett annat vatten har förvarats.  

För att hindra spridningen av kräftpest får länsstyrelsen besluta att ett visst område ska anses kräftpestsmittat eller vara skyddsområde för flodkräfta.

Inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat är det förbjudet att

  1. fånga kräftor
  2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
  3. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats. Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektering.

Inom ett område som har förklarats utgöra skyddsområde är det förbjudet att

  1. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte härrör från området
  2. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats
  3. utan föregående desinfektering använda fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i vatten utanför området
  4. utplantera signalkräfta.

 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)