Regeringsuppdrag till HaV angående fiskefrågor i Torne älv

Torne älv är Östersjöns viktigaste laxälv. Mer än 50% av alla vilda laxungar i hela Östersjön kommer från Torne älv och under de sista åren har 50 000 – 60 000 laxar lekt i älven. I Torne älvs havsområde har det senaste åren fångats ca 5 000 laxar och i älven närmare 15 000 laxar. Laxen kan sammanlagt, inräknat de stora älvgrenarna, vandra 100 mil upp i älven. Till skillnad från laxbeståndet är beståndet av havsöring mycket svagt. Därför infördses för år 2013 ett totalt fångstförbud av öring i Torneälvs havs- och älvområde.  

Regeringarna i Sverige och Finland har ingått en överenskommelse om fiskefrågor i Torneälvens havs- och älvområde. Överenskommelsen innehåller bl.a. en fiskestadga med bestämmelser för fisket i såväl älven som i mynningsområdet i havet men också att Sveriges och Finlands regalfiskerätt för fiske efter lax och öring i älven ska upplåtas för sportfiske på ett gemensamt fiskekort. Avtal ska också ingås med övriga fiskerättsägare i älven så att det är möjligt att på ett gemensamt fiskekort fiska i Torne älv efter såväl lax och öring som andra fiskarter. De fiskekortsintäkter som tillfaller Sverige och Finland ska användas till fisketillsyn och forskning.  

HaV har fått regeringens uppdrag att föra förhandlingar med behörig finsk myndighet om årliga ändringar av fiskestadgan såväl för fisket i älven som i havet.  HaV ska också ingå avtal med finsk behörig myndighet samt enskilda fiskerättsägare om upplåtelse av fisket genom fiskekort samt besluta om gemensam fisketillsyn och forskning i Torne älv.    

Ytterligare information lämnas av Håkan Carlstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten. E-post hakan.carlstrand@havochvatten.se, tel 010-698640