Ändring i föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän

Ändringarna träder i kraft 2016-03-16.

Det finns ungefär 7 400 av länsstyrelserna förordnande fisketillsynsmän. För att förordnas krävs att man genomgått en godkänd utbildning. Ett förordnande gäller i tre år. Varje år beslutar länsstyrelserna om i storleksordningen 2 400 sådana förordnanden.  

Föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän reglerar bland annat frågor om  fisketillsynsmans utbildning.  

Det är berörd länsstyrelse som bedömer om genomförd utbildning uppfyller de krav som framgår av föreskrifterna. Gällande bestämmelser 14 § har ändrats för att passa bättre till behovet av att genom­föra utbildningar för fisketillsynsmän. Bestämmelsen bör inte begränsas till bara några specifika förbund som ska ansvara för utbildning. Ändringen innebär att fler förbund, organisationer eller föreningar inom fiskets område ges möjligheter att genomföra utbildningar. Vi ändrar också i bilaga 3 till föreskrifterna så att det blir möjligt att använda ny och modernare kurslitteratur.   

Länk till ändringsföreskriften HVMFS 2016:9