Vattendrag i Bottenviken

Regler som presenteras på denna sida gäller för de avgränsningsområden och vattendrag som definieras av föreskriften med mynning i Östersjön norr om latituden 63 30 N. Information om aktuella vattendrag och avgränsningsområde finns under fliken "Avgränsning vattendrag Bottenviken" med start från Lögde älv i Västerbotten till Torneälven på gränsen till Finland.

(Omskrivna regler från FIFS 2004:37 (pdf))

A. Fredningstider

Fiske efter lax med andra metoder än handredskapsfiske är förbjudet under hela året och fiske efter öring fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.

Vid fiske med handredskap gäller i stället följande.

1. Fiske efter öring är förbjudet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober. Ändrades i föreskrift under 2013

2. Fiske efter lax är förbjudet i Öre älv, Ume älv, Vindelälven, Sävarån, Rickleån, Kåge älv, Pite älv och Råne älv fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 18 juni och fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.

3. Fiske efter lax är förbjudet i Lögde älv, Hörnån, Bure älv, Byske älv, Åby älv, Kalix älv och Torne älv fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.

När fiske med handredskap är tillåtet (Punkt 1-3) får endast fångas och behållas en lax och öring per fiskande och dygn. Begränsningen gäller inte fettfeneklippt öring. 

I Ume älv nedströms regleringsdammen vid Norrfors får när fiske efter öring är tillåtet fångst ske endast av fettfeneklippt öring.

Bestämmelserna angående lax i första stycket gäller inte  huvudvattendragen i Skellefte älv och Lule älv.

I Kalix älv med bivattendrag och i Torne älvs vattensystem enligt 11 § 19 är fiske med håv förbjudet fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 15 juni.  

 

B. Fiskemetoder

1. Fiske med fiskebyggnad och annat fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter och har större maskstorlek än 60 millimeter är förbjudet. Fiske med fiskebyggnad är dock tillåtet i skattlagt eller hävdvunnet fiske.

2. Fiske med nät och not samt med sådant fast redskap som i någon del är högre än 1, 5 meter är förbjudet

- dels fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 juni, dels fr.o.m. den  1 september t.o.m. den 31 december 

- från torsdag kl. 18.00 till söndag kl. 18.00 fr.o.m. den den 1 juli t.o.m. den 31 augusti.

Bestämmelserna under punkt 2. avser inte Lule älv. I Skellefte älv och i Torne älv, från Lainio älvs inflöde till Torneträsk, gäller bestämmelserna under punkt 2 endast fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.

Utan hinder av föreskrifterna under punkt 2. får fiske efter andra arter än lax och öring ske i sjöar och lugnvatten av minst tre kilometers längd på ett avstånd av minst 300 meter från deras till- och utlopp förutsatt att fisket inte sker med nät eller not med större maskor än 100 millimeter. I Torne älv, från Laino älvs inflöde till Torneträsk, gäller undantaget även sådana sjöar och lugnvatten som är mindre än tre kilometer.

3. Fiske med utter och därmed jämförligt redskap och fiske med släp- eller kastlina på vilken fästes fler än tre krokar är förbjudet.  

 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)