Gräns sötvatten – kustområde

Tillämpningen av fiskereglerna i vattendragen (reglerade av FIFS 2004:37) avgränsas normalt av gränsen mellan sötvatten och kustområde samt första definitiva vandringshinder. För att lättare kunna lokalisera dessa områden publiceras en lista nedan med ett antal större vattendrag där det finns en definierad gräns mellan kustvatten och sötvatten. För övriga kustmynnade vattendrag gäller att gränsen går i en rät linje mellan yttersta mynningsuddarna eller uppsatta skyltar.

(Omskrivna regler från FIFS 2004:37 (pdf))

Sötvattensområdena avgränsas mot kustvattenområdet (Västerhavet-Östersjön):

Göta älv: Av en linje från nordligaste udden på Älvnabben vid Västerberget över Knippelholmens fyr till västra piren vid Arendals småbåtshamn på Hisingen

Nordre älv: Av en linje dragen från västligaste udden av Kalhed Näsa (Kali Näsa) på Hisingen till västligaste udden av Klubbenäs på fastlandet

Segeån: Av en rät linje över ån utgörande en förlängning av den i sydvästnordostlig riktning belägna södra strandkanten där ån utvidgas vid Spillepengen ca 50 meter nedströms gränsen mellan Malmö och Burlövs kommuner

Mörrumsån: Av en rät linje från Ekholmens sydligaste udde över sydspetsen på Stora Vass och därifrån vidare till fastlandet

Loftaån: Av en rät linje mellan brofästena vid Vinö Glo

Motala ström: Av en rät linje från Högholmens sydspets till Lindös nordligaste udde, Mälaren: av dammtrösklarna vid Riksbron och i Stallkanalen, av Karl Johansslussen och Hammarbyslussen i Stockholm samt av Slussbron i Södertälje

Dalälven: Av en linje från Häckörens nordspets över Kläckgrundets nordspets till Älgudden på Brämsand,

Gavleån: Av Islandsbron

Testeboån: Av järnvägsbanken Gävle-Fredriksskans

Ljusnan: Av en linje från en metalldubb, nedsänkt i en vid strandlinjen på Nordkvistudden omkring 50 meter från uddens yttersta del belägen sten, till Storgrytans västligaste udde och från denna till Brännharens nordligaste udde

Gnarpsån: Av en linje tvärs över ån från yttersta delen av hamnpiren vid åns utlopp i Östersjön

Ljungan: Av en linje över Sandslåholmens norra udde i rakt väst-östlig riktning

Indalsälven: Av en linje från yttersta spetsen på östra piren vid Fagerviks småbåtshamn till en punkt 400 meter i rakt sydlig riktning från södra spetsen av Måsgrundsholmen samt vidare till den sydligaste delen av f.d. Gullfibers fabriksbyggnad i Söråker

Gådeån: Av en linje från yttersta ändan av Sparrudden till en punkt på södra sidan av Gådeåns mynning belägen i riktning 195 grader från Sparrudden

Ångermanälven: Av en linje mellan sydvästra spetsen av Hornö udde och udden 250 meter sydost om Veda färjeläge

Inviksån: Av en linje från Äskja sågverk till Utviks ångbåtskaj i Ullångersfjärden

Näskeån: Av en linje från en punkt 400 meter nordost om åns utlopp i Näskeviken till en punkt 250 meter sydost om samma utlopp

Nätraälven: Av en linje från nordöstra hörnet av Brädgårdskajen vid fabriken i Köpmanholmen till en punkt på norra stranden belägen i rakt nordlig riktning från kajen

Moälven: Av en linje från yttersta spetsen av den sydöstra industrikajen vid Domsjöfabriken till en punkt på södra stranden i rakt östlig riktning från kajen

Gideälven & Husumån: Av en linje från Kasaviksudden till södra spetsen av industrikajen på Rågön

Lögde älv: Av en linje tvärs över nedersta delen av ledarmarna utanför mynningen

Öre älv: Av linjer dels i rakt väst-östlig riktning över Fjärdgrundets sydspets, dels från Fjärdgrundets norra udde till Örsten

Ume älv: Av dels en linje i väst-östlig riktning 250 meter söder om Tuvans sydspets, dels Bergöbron

Sävarån: Av linjer dels mellan Hällskär och Skeppsviksudden, dels från Gergrundets sydligaste udde i västlig riktning till fastlandet

Rickleån: Av en linje från yttersta spetsen av Långviksudden tvärs över till sydspetsen av Lillhällan

Bure älv: Av en linje från Gatens östra udde i sydostlig riktning till udde

Skellefte älv: Av en linje tvärs älven längs med Sundgrundsbrons nedströmssida och brobankarna

Kåge älv: Av en rät linje från Öns sydspets till Grännans sydostspets och vidare över till fastlandet

Byske älv: Av en linje tvärs över nedersta delen av ledarmarna utanför mynningen

Åby älv: Av en linje från nordvästra hörnet av lastagekajen till yttre inseglingsfyren

Pite älv: Av linjer dels över Strömsundskanalens norra mynning, dels mellan de yttersta spetsarna av stenarmarna vid södra inloppet till Pitsund

Lule älv: Av dels en linje från Hertsöskatans sydligaste punkt till Liggskärs gamla lotsplats, dels en linje från den västligaste punkten på Finsandlåudden till Hamnholmens fyr och tvärsöver Klubbvikskanalens nedströmsmynning

Råne älv: Av en linje från fyren i Kängsö fiskehamn, över nordostligaste punkten på Nordanborg, sydostligaste punkten på Nordanborg och västligaste punkten på Laxögrundet till ett röse på Rånelandet i rakt västlig riktning från Laxögrundet

Kalix älv: Av en linje från Risöns sydostligaste punkt (Risögrund) över älven till Hästholmens ostligaste punkt

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)