Vattendrag i Skagerrak och Kattegatt

Regler som presenteras på denna sida avser vattendragen som mynnar i Skagerack och kattegatt. I stora drag omfattar det vattendrag från gränsen mot Norge ner till Kullens fyr i nordvästra Skåne.

(Omskrivna regler från FIFS 2004:37 (pdf))

A. Fredningstider

1. Fiske efter lax och öring i Enningdalsälven (Gränsälv Norge-Sverige) upp till utloppet från Norra Bullaresjön är förbjudet fr.o.m. den 16 augusti t.o.m. den 22 maj.

2. Fiske efter lax och öring i Örekilsälven, Bäveån, Göta älv, Nordre älv, Säveån, Mölndalsån, Göteborgs inre vattenvägar, Nissan uppströms Heljarpsforsen till Oskarströms nedre kraftverk, Lagan från västra udden av Ösarps ö till fiskegränsen i Laholm samt Rönne å är förbjudet fr.o.m. den 15 oktober t.o.m. 31 mars.

3. Fiske efter lax och öring i vattendragen som mynnar i havet söder om latituden 56 40 N  till Kullens fyr är förbjudet fr.o.m. den 15 oktober t.o.m. den sista februari.

4. Fiske efter lax och öring i övriga vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt är  förbjudet fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 mars.

B. Fiskemetoder

1. I Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön är det endast tillåtet att använda spö och handlina för att fånga lax och öring. Högst ett spö eller en handlina per person och högst två beten per spö eller handlina får användas. Som bete får endast mask, drag, spinnare, wobbler och fluga användas. Avståndet mellan krokens skaft och spets får inte vara större än 13 millimeter. För enkelkrokar får avståndet inte vara större än 15 millimeter. Spö och handlina får inte lämnas under fiske. Det är inte tillåtet att fiska på ett sådant sätt att fisken riskerar att krokas utvändigt.

2. I Göta älv och Nordre älv är fiske med drivande nät förbjudet.

3. I övriga vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt är allt fiske förbjudet förutom med åltinor, ålryssjor som ej är högre än 60 centimeter, fasta ålfisken, sådant laxfiske vartill särskild rättighet finns samt fiske med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Dragrodd är dock tillåtet, men inte med utter eller utterliknande redskap. Reglerna gäller dock inte genomflutna sjöar som är mer än två kilometer långa.

4 Vid fasta fisken i vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt samt för det s.k brickfisket i Rolfsån, gäller fiskeförbud fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 mars samt, under övrig tid, från lördag kl. 09.00 till tisdag kl. 21.00, och under övriga veckodagar från kl. 09.00 till kl. 21.00. Under sistnämnda tid skall redskapen hållas så öppnade att fiskens fria gång inte hindras. Vid brickfisket i Rolfsån får inte användas större nätlängd än 16 meter per fiskerätt. Nätdjupet får, mätt med maskorna sträckta i djupled, inte överstiga 3,3 meter och maskstorleken får inte understiga 120 millimeter.

5. Ålkistor och ållanor i rinnande vatten, i vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt, där lax och öring förekommer skall fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 15 juni hållas så öppna att fiskens fria gång inte hindras.

C. Minimimått

Lax 50 cm – Gäller för Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön.

Lax 45 cm – Gäller för övriga vattendrag som mynnar Skagerrak och Kattegatt.

Öring 40 cm – Gäller för Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön.

Öring 45 cm – Gäller för övriga vattendrag som mynnar Skagerrak och Kattegatt.

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)