Fiske i vattendrag som mynnar ut till havet

Reglerna gäller från den i föreskrifterna angivna gränsen där vattendraget mynnar upp till det första definitiva vandringshindret i vattendraget.

Grundregeln för vattendragen är att rätten att fiska tillhör ägarna av de fastigheter till vilka fiskerätten är knuten. Du behöver alltid särskilt tillstånd av fiskerättsägaren för att få fiska i vattendragen.

Observera att reglerna i vattendragen som omfattas finns för närvarande inte med i Svenska Fiskereglers kartapplikation vilket innebär att man inte får träff vid sökning. Föreskrifternas regler kan dessutom skärpas av fiskerättsägarna (Fiskevårdsområden) i områden där man upplåter fiske.

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, Havs- och vattenmyndigheten 

Vattendragens avgränsningar mot havet

Vattendragens avgränsning mot havet (sötvattensgränsen) finns angiven för ett antal vattendrag i bilaga 1 till föreskriften (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdet och i bilaga 2 till föreskriften (FIFS 2004:36) om fiske i havet. Gränser för övriga ej angivna kustmynnande vattendrag följer av en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna eller särskilt uppsatta tavlor.

Bestämmelser för vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt

Föreskriftens bestämmelser för vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt hittar du i 3e kapitlet till (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdet. Där finns också särskilda bestämmelser om minsta tillåtna storlekar för lax och öring. 

Typ av fiskStorlekOmråde/vattendrag
Lax50 cm Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön
Lax45 cmÖvriga vattendrag
Öring40 cmEnningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön
Öring45 cmÖvriga vattendrag
Minsta tillåtna storlekar för fiske av lax och öring i vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt.

Bestämmelser för vattendrag som mynnar i Östersjön

Föreskriftens bestämmelser för vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt hittar du i 4e kapitlet till (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdet. Där finns också särskilda bestämmelser om minsta tillåtna storlekar för flera olika arter.

Typ av fiskStorlekOmråde/vattendrag
Lax  50 cmMellan Kullens fyr och gränsen mot Finland
Öring50 cmMellan Kullens fyr och gränsen mot Norrbottens län, med undantag för Vindelälven uppströms vägbron vid Ekorrsele och med de begränsningar i vissa vattendrag som framgår i 11 §.
Öring35 cmI Vindelälven uppströms vägbron vid Ekorrsele.
Harr35 cmMellan Kullens fyr och gränsen mot Finland med de begränsningar i vissa vattendrag som framgår av 11 §.
Gös40 cmMellan Kullens fyr och gränsen mot Finland.
Minsta tillåtna storlekar för fiske av flera olika arter i vattendrag som mynnar i Östersjön.

Särskilda bestämmelser för vattendrag som mynnar i Östersjön söder om latituden 60 00 N

För Östersjön finns dessutom särskilda bestämmelser i 4e kapitlet §§ 4-6 för vattendragen söder om latituden 60 00 N.

Särskilda bestämmelser för vattendrag som mynnar i Östersjön mellan latituderna 60 00 N och 63 30 N

Särskilda bestämmelser för Östersjön mellan latituderna 60 00 N och 63 30 N finns i 4e kapitlet §§ 7-10.

Särskilda bestämmelser för vattendrag som mynnar i Östersjön norr om latituden 63 30 N

Särskilda bestämmelser för Östersjön mellan latituderna 60 00 N och 63 30 N finns i 4e kapitlet §§ 11-12b.