Om Svenska Fiskeregler

Svenska Fiskeregler är länsstyrelsernas officiella publika webbplats där allmänheten kan läsa om vilka regler som gäller för fritidsfiske i de fem stora sjöarna och utmed den svenska kusten. Användaren kan genom GIS-funktionalitet söka på ett vattenområde och på en webbsida få presenterat vilka regler som gäller i detta område. Informationen kan sedan skrivas ut via en utskrivbar PDF-fil.

Syftet med webbplatsen

Webbplatsen Svenska Fiskeregler har utvecklats av en styrgrupp från Länsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Organisationer som Sportfiskarna, Fiskevattenägarna och Sveriges Kust- och insjöfiskares organisation har under arbetet bidragit med värdefulla synpunkter. Projektet har avgränsats till lagstiftning som rör bedrivande av fritidsfiske. Webbplatsens syfte är att underlätta för fritidsfiskare att tillgodogöra sig gällande regler. Observera dock att det alltid är lagtexten som gäller och att informationen på sidan därför inte har någon direkt rättsverkan.

Enklare att hitta information om fiskeregler

Målet med projektet är att förbättra myndigheternas informationsskyldighet gentemot allmänheten samt att underlätta för allmänheten att hitta och ta del av information om gällande fiskeregler. De bestämmelser som Havs- och vattenmyndigheten beslutar om har som syfte att stärka skyddet av fiskbestånden och skapa ett långsiktigt hållbart fiske. Genom en förbättrad information ges en ökad förståelse för regelverkets syften. Att gällande regler följs har en betydelse för fiskevården. Genom att följa gällande fiskeregler förbättrar du de långsiktiga fiskemöjligheterna både för dig själv och för andra.