Allmänna regler om fiske

(Omskrivna regler från Fiskelagen 1993:787)

1. Definitioner om fiskeredskap

Det finns många fiskeregler som är kopplade till en viss typ av redskap därför är det viktigt att känna till hur redskapen definieras.  

Fast redskap

Med fast redskap menas

  • a. Fiskebyggnad, och
  • b. Fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt vid bottnen eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.

Rörligt redskap

Med rörligt redskap avses alla andra fiskeredskap som inte är fast redskap.  

Handredskap

Med handredskap (typ av rörligt redskap) avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar

2. Förhållandet mellan fiskare samt fiske i anslutning till annat fiskeredskap

Den som fiskar skall visa hänsyn till andra som vistas i området. Fiske skall bedrivas så att andra fiskande inte hindras i onödan. Om flera vill fiska i samma vatten och det inte kan ske samtidigt, skall de få fiska i den ordning de kommit till platsen. Det egna fiskeredskapet skall användas så att det inte snärjs ihop med eller skadar andras redskap. Efter avslutat fiske får inte någonting lämnas kvar som kan hindra andra fiskande.

3. Om rätten att använda någon annans strand

Den som fiskar får tillfälligt använda någon annans strand och vattenområde för att dra upp eller göra fast båt eller redskap, om det behövs för fisket och om det kan ske utan olägenhet för den som innehar stranden.

4. Utländska medborgare

Utländska medborgare får fiska med handredskap i enlighet med bestämmelserna som gäller för svenska medborgares rätt att fiska. För övriga redskap gäller att utländska medborgare som är stadigvarande bosatta här i landet är likställda med svenska medborgare.

5. Regeln om fiskådra

I varje gren av ett vattendrag eller ett sund, där fisk vandrar, ska det finnas en fiskådra i det djupaste vattnet. Fiskådran utgör en sjättedel av vattnets bredd vid vanligast förekommande lågt vattenstånd. Vid vattendragets inlopp och mynning och vid ett sunds ändpunkter sträcker sig fiskådran med oförändrad bredd vidare trehundra meter ut i det djupaste vattnet. Detta medför att man inte kan lägga ett nät tvärs över ett vattendrag eller i vattendragets mynningområde.

Illustration från Sveriges- och Fiskevårdsförbunds utbildningshandbok för fisketillsyningsmän

Illustration från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds utbildningshandbok för fisketillsyningsmän.

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2016-11-28)