Bilaga till fiskelagen

I bilagan till fiskelagen finns regler som bara gäller vissa delar av landet och som är en skärpning av lagtexten för en del av reglerna som finns i fiskelagen.

Observera!

Vissa av bestämmelserna i bilagan skärps ytterligare i olika förordningar och föreskrifter som reglerar fisket inom och i anslutning till allmänt vatten.

Syftet med fiskebegränsning

Syftet med olika fiskebegränsning som framgår av Fiskelagens bilaga är främst att minska fisketrycket från allmänheten vid fritidsfiske inom enskilt vatten. Vilka regler som gäller i fiskelagens bilaga framgår av nedanstående länk.

 Bilaga till fiskelagen på Riksdagens webbplats.

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2016-11-28)