Försäljning av fisk

Från och med den 7 maj 2011 gäller ett nytt EU-förbud som innebär att fångst från fritidsfiske inte längre får säljas om den kommer från havet. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Med fritidsfiske menas enligt EU:s bestämmelser icke kommersiell fiskeverksamhet med nyttjande av levande akvatiska resurser för rekreation, turism eller sport.

EU:s bestämmelser omfattar levande akvatiska resurser under deras marina liv, det vill säga så länge de lever i havet. Exempel är musslor, snäckor, kräftdjur och naturligtvis fisk.

Observera!

Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Mer om försäljning av fisk på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)