Ökat skydd för öring i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten förlänger fredningstiden i 25 mynningsområden längs Gotlands kuster med två månader. Samtidigt begränsas fångster av öring då arten är särskilt skyddsvärd.

Havs- och vattenmyndigheten förlänger fredningstiden i 25 mynningsområden längs Gotlands kuster med två månader. Samtidigt begränsas fångster av öring då arten är särskilt skyddsvärd. Högst en fenklippt öring får fångas per fiskare och dygn. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 september i år.

Förlängd fredningstid och fångstbegränsning för öring längs Gotlands kustvatten – Aktuellt – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)