Så regleras fritidsfiske

Grundläggande bestämmelser om rätten att fiska finns i Fiskelagen (SFS 1993:787). Havs- och vattenmyndigheten får besluta om föreskrifter som begränsar de rättigheter som fiskelagen anger. Syftet med regleringarna ska vara att skydda fiskebestånden och skapa förutsättningar för ett fortsatt och långsiktigt hållbart fiske.

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) innebär också att förordningar inom den gemensamma fiskeripolitiken kan begränsa fiske efter vissa arter i tid och rum på svenskt vatten, även för den som fiskar på sin fritid.  

Återutsättningsskyldighet

Du som fiskar är skyldig att känna till vilka bestämmelser som gäller det fiske som du bedriver. Fångst som inte är tillåten ska ovillkorligen genast släppas tillbaka ut i vattnet oavsett om den är levande eller död. Det gäller:

  • fångst under tid när förbud mot fiske efter arten råder
  • fångst med redskap eller metod som inte är tillåten för arten
  • fångst som inte är av tillåten storlek avseende minsta eller största tillåtna storlek ska genast släppas ut i vattnet
  • fångst när antalet tillåtna fiskar per dygn redan fångats.

Fredningstider och fredningsområden

För att skydda fisken under perioder av året då den vandrar till och från lekområden eller i områden där den ansamlas för sin reproduktion finns så kallade fredningsområden.

I karttjänsten hittar du bestämmelserna om fredningstider och fredningsområden under ”Förbud”.

Fångstbegränsningar

För att begränsa fångsterna men ändå tillåta fiske finns regler som begränsar hur många individer av en viss art eller grupp av arter som det är tillåtet att fånga under en fiskedag.

Det finns bestämmelser om minsta tillåtna fångststorlek för många arter. Minsta tillåtna storlek bestäms teoretiskt så att minst 50 % av individerna inom ett bestånd ska hinna leka minst en gång innan de fångas.

För vissa arter finns bestämmelser om största tillåtna fångststorlek. Sådana bestämmelser är till för att skydda större och därmed äldre individer inom ett bestånd. Särskilt äldre och större honor är mycket värdefulla för bestånden.

I karttjänsten hittar du regler som begränsar antal tillåtna individer eller den fångade fiskens storlek under ”Begränsning art”.

Redskapsbegränsningar

Under vissa tider och områden finns det bestämmelser som begränsar användningen av de redskap eller fångstmetoder som är tillåtna enligt fiskelagens bestämmelser. Det kan gälla ett visst redskap som till exempel förbud att fiska med nät. Det kan gälla storleken på nätmaskor eller flyktöppningar i en hummertina.

I karttjänsten hittar du regler som begränsar vilka redskap och fångstmetoder som får använda under ”Redskapsbegränsning”.

Särskilda regler för fritt fiske inom enskilt vatten

Gränsen mellan enskilt vatten och allmänt vatten är av betydelse när det gäller att fastställa rätten till fiske, eftersom olika regler gäller för fiske på enskilt och allmänt vatten. Detaljerade bestämmelser om svenska medborgares rätt att fiska på enskilt vatten längs olika kuststräckor i havet och i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland finns i bilaga till fiskelagen.

I karttjänsten hittar du fiskelagens bestämmelser under ”Enskilt vatten”.

För att fiska i övriga sjöar och vattendrag måste du alltid ha fiskerättsägarens tillstånd. Information om fiske i sjöar och vattendrag finns på kartjänsten fiskekartan.

Fiskekartan.se

Fiskeregleringar för naturskydd

I vissa fall regleras fiske som en del av bestämmelser för att skydda naturen. I sådana fall används annan lagstiftning än fiskelagen och bestämmelserna finns i reservatsföreskrifter.

I karttjänsten hittar du sådana regleringar under ”Fiske i Naturskydd”.

Fredade arter

Vissa fiskarter är fridlysta och helt förbjudna att fånga.