Utskriftsidor Allmänna fiskeregler

Under fliken ”Allmänna fiskeregler” finner du information om Svenska fiskeregler av mer allmän karaktär. Informationen är uppdelad på olika ämnesområden som redovisas under respektive flik. Här hittar du en mer en mer utskriftsvänlig och samlad information om ”Allmänna fiskeregler” fördelade på tre olika dokument. Allmänna Fiskeregler Regler för vattendrag som mynnar i havet Bilaga till […]

Försäljning av fisk

Från och med den 7 maj 2011 gäller ett nytt EU-förbud som innebär att fångst från fritidsfiske inte längre får säljas om den kommer från havet. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet. Med fritidsfiske menas enligt EU:s bestämmelser icke kommersiell fiskeverksamhet med nyttjande av levande akvatiska resurser för rekreation, turism […]

Bilaga till fiskelagen

I bilagan till fiskelagen finns regler som bara gäller vissa delar av landet och som är en skärpning av lagtexten för en del av reglerna som finns i fiskelagen. Observera! Vissa av bestämmelserna i bilagan skärps ytterligare i olika förordningar och föreskrifter som reglerar fisket inom och i anslutning till allmänt vatten. Syftet med fiskebegränsning […]

Information om allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. För att förstå hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar lämnas information om detta under denna rubrik. Informationen om allmänt och enskilt vatten är en omskriven text från Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde. Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde […]

Svinesund

Svinesund och Idefjorden ligger på gränsen mellan Sverige och Norge. De två länder har beslutat om gemensamma fiskeregler som är kopplade till olika ytor i sundet. Av denna anledning presenteras en bild där gränserna framgår. Bilden finns publicerad som Bilaga 3 i FIFS 2004:36 (pdf). ____________________________________________________________ Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande […]

Östersjöns delområden

Administrativt är Östersjön indelad i ett antal delområden. Många fiskeregler finns kopplade till dessa ytor. För att kunna se var gränserna går presenteras en kartbild som finns publicerad som Bilaga 1 i FIFS 2004:36. Östersjöns indelning i delområden Administrativt är Östersjön indelad i ett antal delområden. Många fiskeregler finns kopplade till dessa ytor. För att […]

Allmänna regler om utmärkning av fiskeredskap

(Omskrivna regler från FIFS 1994:14) Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna skall märkas ut. Här anges allmänna regler som omfattar ett flertal redskap som är vanliga vid fritidsfiske. Mer information framgår av FIFS 1994:14). Enlig 14 § Förordning 1994:1716 skall det av märkningen framgå vem som använder […]

Ordlista

Lagtexter i fiskerilagstiftningen kan ibland vara svår att tolka då ovanliga facktermer och andra svårförståeliga ord använd. Av denna anledning finns här nedan en ordlista för svårtolkade ord som finns med i regeltexten. Ordlista med förklaringar. En mer omfattande ”ordbok” finns publicerad på Havs- och vattenmyndighetens webbsida där man kan göra sökningar över ord kopplade […]

Minimimått och återutsättningsskyldighet

Information om minimimått och återutsättningsskyldighet. (Omskrivna regler från FIFS 2004:36 (pdf)) Minimåttet Vid fiske i allmänt vatten efter kusterna finns det reglerat vilka minimimått (minsta storlek där man kan behålla fångsten) som gäller för ett antal arter. För vissa delområden, exempelvis fredningsområden, finns ibland skärpta krav på gällande minimimått, information om detta får man i samband med […]

Fridlysta fiskarter och förbjudna fiskemetoder

 (Omskrivna regler från Förordning SFS 1994:1716) 1. Fridlysta fiskarter Det är förbjudet att fiska mal, stör, flodpärlmussla och sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande blötdjur som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N. 2. Förbjudna fiskemetoder Fiske får inte bedrivas med gift, sprängämnen eller andra bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström, skjutvapen eller sådana […]